Opinie / Blogs

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"58","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-pencil","topn":"50","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 • Voorzorgcirkels in Oost Brabant

  27-11-2023 0 reacties

  Henk Geene is de bedenker van de Voorzorgcirkel. Hij publiceert regelmatig over Vergrijzing en Ouderenzorg. Voor hem is actieve deelname van ouderen in de zorg  voor ouderen een belangrijke sleutel voor de oplossing. Voor NLZVE schrijft hij in de komende maanden een aantal blogs op persoonlijke titel.

  In Oost Brabant ontwikkelen we momenteel langs drie wegen voorzorgcirkels:

  • In huurappartementen van de woningcorporatie
  • na indicatiestelling door de thuiszorgorganisatie
  • in wijken en dorpen

  Voorzorgcirkels in huurappartementen van de woningcorporatie

  In de huurappartementen van woningcorporaties in Nederland woont 20 á 25% van de ouderen. Lukt het hier om voorzorgcirkels te ontwikkelen, dan bedien je een substantieel deel van de ouderen in Nederland. Een tweede reden om hier te starten, ligt in het gegeven van de nabijheid: in  huurappartementen wonen de ouderen dicht bij elkaar. Het uitgangspunt is dat de leden van een voorzorgcirkel op loop- en fietsafstand van elkaar wonen. Zeker gezien het gegeven dat nu en in de nabije toekomst nagenoeg alle mensen tot het einde van hun leven thuis blijven wonen, is nabijheid een vereiste. Het grootste deel van de dagelijkse, niet fysieke zorg aan thuiswonende, zorgafhankelijk ouderen, zal geleverd (gaan) worden door gezonde, vitale ouderen. Dicht bij elkaar wonen, is dan wel zo handig.

  Als we de voorzorgcirkels gaan ontwikkelen in huurappartementen, nemen allereerst contact op met de bewonerscommissie. We leggen de problematiek uit die de vergrijzing van onze maatschappij met zich meebrengt en motiveren de bewonerscommissie om samen met ons  de uitnodigingsbrief te schrijven aan de bewoners. In de uitnodigingsbrief wordt het probleem van de vergrijzing uitgelegd en de bewoners wordt gevraagd hierover met elkaar in gesprek te gaan.

  Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is de opgestelde vragenlijst, met behulp waarvan we inventariseren of de oudere een netwerk om zich heeft gebouwd. Verder inventariseren we welke hulp de gezonde, vitale oudere kan/wil bieden en wat de hulpvragen zijn. We zien dat op het moment dat we de ingevulde vragenlijsten met elkaar doornemen, spontaan hulpaanbod en hulpvraag aan elkaar gekoppeld worden. Onze ervaring is dat 3 bijeenkomsten met bewoners van de corporatiewoningen, voldoende zijn om tot een voorzorgcirkel te komen.

  Voorzorgcirkels na indicatie door de thuiszorgorganisatie

  De aanpak bij de thuiszorgorganisatie is weer van een heel andere aard. We gebruiken het moment van ‘indicatiestelling thuiszorg’, om in gesprek te komen met de oudere en zijn omgeving over de noodzaak van het ontwikkelen van een hulp- en steunstructuur. We kiezen voor dit moment omdat er sprake is van een urgentiebeleving, als de nood zo hoog is dat een indicatie thuiszorg geëigend is. De wijkverpleegkundige die de indicatie stelt, legt uit dat de thuiszorg alleen de fysieke zorg kan bieden en dat de overige hulp en steun vanuit een op te zetten netwerk geleverd zal moeten worden. Zowel de betrokkene zelf als zijn/haar directe omgeving, zien de noodzaak van een hulp- en steunstructuur dan wel in. Dit is een essentieel verschil met de andere twee routes waarlangs voorzorgcirkels worden ontwikkeld. Daar is de urgentiebeleving in veel mindere mate aanwezig.

  Door een van de wijkverpleegkundigen van de thuiszorgorganisatie, die meedoet aan de pilots, is inmiddels een voorzorgcirkelspel ontwikkeld. Het spel is een rond bord met drie cirkels. Deze cirkels zijn weer onderverdeeld in verschillende vakken zoals, familie, buurt, vrijwilligers, kennissen en vrienden. De buitenste cirkel betreft mensen die verder weg wonen en niet dagelijks langs kunnen komen. De middelste cirkel is voor mensen die wat dichterbij wonen en de binnenste kring is voor mensen die dicht bij de cliënt  staan en ook gemakkelijk bij de cliënt  op bezoek kunnen komen. Op deze manier kan snel inzichtelijk gemaakt worden hoe bij  de cliënt de situatie er uit ziet en hoe  deze zelf een voorzorgcirkel kan creëren.

  Voorzorgcirkels in wijken en dorpen

  Bij deze derde route spelen de ouderenorganisaties zoals die van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) een belangrijke rol. De lokale ouderenorganisaties organiseren bijeenkomsten met als doel om ouderen er bewust van te maken dat de vergrijzing zo massaal is, dat er onvoldoende zorgpersoneel is voor alle hulpvragen. Met andere woorden: de ouderen zelf zijn aan zet. Met name de gezonde, vitale ouderen zullen de hand moeten reiken aan de zorgafhankelijke ouderen. Vóór de pauze wordt de problematiek van de vergrijzing uitgelegd en na de pauze gaat men in groepjes overleggen over de voorzorgcirkels. De ouderen zitten dan per straat of een groepje straten bij elkaar.

  Een probleem bij deze benaderingswijze, vergeleken met de benaderingswijze in het geval van de huurappartementen, is het ontbreken van voldoende sociale cohesie in de wijken. Vergeleken met de individuele aanpak vanuit de indicatiestelling thuiszorg, is het urgentiebesef bij veel ouderen bij deze derde route, nog onvoldoende  aanwezig. Op dit moment hebben de meeste 75-plussers nog een attitude van: ‘Ik ben nu nog gezond, er is nu nog niets aan de hand’. De meeste komen pas in actie als zich een concreet probleem aan dient, al zie ik sinds kort een lichte verschuiving in de richting van voorzichtig  voorsorteren op het ouder worden.

 • De ontwikkeling van voorzorgcirkels op hoofdlijnen

  06-09-2023 0 reacties

  Waarom zijn voorzorgcirkels nodig?

  De afgelopen 40 jaar is er  op het terrein van vergrijzing en ouderenzorg veel wegbezuinigd. Bejaardenhuizen en verzorgingshuizen zijn er niet meer en de deur naar verpleeghuizen staat nog slechts op een kier. Ondertussen zijn we vergeten vervangende structuren te ontwikkelen die het mogelijk maken om langer thuis te blijven wonen. Pas recent zijn we hier mee gestart.

  De problematiek op het terrein van vergrijzing en ouderenzorg is groot:

  • de babyboomgeneratie stormt de grijze zone binnen
  • door de medische zorg worden we steeds ouder
  • de gemiddelde leeftijd van mantelzorgers is 70 jaar
  • kinderen wonen veelal niet meer in de buurt van hun ouders
  • vergeleken met 2020 verdubbelt de vergrijzing nog in 2040
  • er zijn nu al 80.000 vacatures in de zorg

  Voorzorgcirkels

  Ik heb daar iets op gevondenen dat is het concept voorzorgcirkel. In de groep ouderen bevindt zich een schier onuitputtelijk reservoir van gezonde, vitale ouderen. Zij gaan de zorgafhankelijke ouderen helpen. De gezonde, vitale oudere investeert nu en oogst later als hij zelf zorgafhankelijk is geworden. De gezonde, vitale oudere weet dat, als hij nu niet investeert, er later ook niemand voor hem klaar staat. De gezonde, vitale ouderen gaan “uit voorzorg” aan de slag om voorzorgcirkels te ontwikkelen. Ze sorteren voor op een waarschijnlijke toestand van zorgafhankelijkheid. Immers, er zijn maar weinig mensen die gezond en vitaal sterven.

  Voorzorgcirkels bestaan uit 8 a 13 leden die op loop- en fietsafstand van elkaar wonen. De hoofddoelstelling is om vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

  Participanten

  De belangrijkste participanten in het project in Oost Brabant zijn:

  • de thuiszorg- en verpleeghuisorganisatie
  • de woningcorporatie
  • de welzijnsorganisatie
  • de vrijwillige ouderenorganisaties

  Tussen deze organisaties zijn werkafspraken gemaakt over de uitrol van de voorzorgcirkels in een gebied van 90.000 inwoners.

  Drie routes

  Langs 3 routes worden de voorzorgcirkels nu ontwikkeld:

  • middels indicatiestelling thuiszorg
  • bij huurappartementen van de woningcorporatie
  • in wijken en dorpen.

  Voor elke route is een methodiek beschikbaar

  Instrumenten

  We hebben inmiddels 10 instrumenten ontwikkeld die ingezet kunnen worden als men aan de slag wil met het opzetten van voorzorgcirkels. Je leest er meer over in mijn volgende blog en op de website van Sociom, een organisatie voor sociaal werk in het Land van Cuijk en West Maas en Waal. Bekijk ook het filmpje over de Voorzorgcirkel in Cuijk en hoor van de deelnemers hoe het is om mee te doen aan een voorzorgcirkel.

  Henk Geene

   

 • Hoe meer ouderen hoe beter

  22-08-2023 0 reacties

  Teruggerekend naar 2020 gaat de vergrijzing tot 2040 nog verdubbelen. Een verdubbeling van het aantal ouderen, betekent ook een verdubbeling van het aantal zorgafhankelijke ouderen. Normaal gesproken zou dit ook een verdubbeling van het aantal thuiszorgmedewerkers moeten inhouden om al het extra werk te verrichten. Déze verdubbeling zal echter niet plaats vinden. Integendeel. Onlangs heeft onze regering besloten dat het aantal werkenden in de zorg niet meer mag toenemen. Nu werken 1 op de 6 werkenden in Nederland  in de zorg. Daar blijft het bij de komende jaren.

  Het is goed om ons te realiseren dat onder de verpleegkundigen het ziekenhuis veel populairder is dan de thuiszorg. Dat is uit onderzoek gebleken. Met andere woorden: het slot op de zorg wat betreft de personele ruimte, zal vooral de thuiszorg treffen. De vraag is nu waar we vrijwilligers vinden die in de thuiszorg willen investeren in de vorm van hulp en steun bieden. We weten dat allerlei clubs, stichtingen en verenigingen naarstig op zoek zijn naar vrijwilligers. Iedereen vist uit dezelfde vijver en daar is nu al sprake van overbevissing.

  Is dit alles een rampzalige ontwikkeling? Ik denk dat het meevalt. Een verdubbeling van de vergrijzing betekent ook een verdubbeling van het aantal gezonde, vitale ouderen. Deze gezonde, vitale mensen zijn in staat om hun zorgafhankelijke (enigszins oudere generatie-genoten) de hand te reiken. Ouderen hebben ook aangegeven dat ze dat willen doen. En aan die handreiking zitten ook een aantal voordelen voor hen. Als zij nu hun wat oudere leeftijdgenoten gaan helpen, is dat gewoon geworden als zij tezijnertijd zelf  zorgafhankelijk worden. Dan staan er ook anderen voor hen klaar.

  Ik ben dus positief gestemd als het gaat om de gevolgen van de oplopende vergrijzing op te vangen. In principe kan het, maar er moet wel aan één voorwaarde voldaan worden: de gezonde, vitale oudere van nu moet de slag om de zorgafhankelijke leeftijdgenoten te gaan helpen wel maken. Het moet tussen de oren komen zitten. Een shift in de mindset en dat is voor die generatie niet gemakkelijk. Zij komt uit een situatie waar “ieder voor zich” dominant was en nu dient men te gaan denken in termen van gezamenlijkheid en samenredzaamheid en dat is niet eenvoudig.

  Daar komt bij dat de vraag naar hulp en steun niet alleen in aantal toeneemt maar ook in complexiteit. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat men tot ongeveer het einde van zijn leven thuis blijft wonen en hoe ouder men wordt hoe complexer de zorgvraag. Dit houdt in dat meerdere  vitale ouderen  nodig zijn om een zware zorgafhankelijke oudere te helpen. Er zal dus afstemming en overleg nodig zijn. Het is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.

  Conclusie: de oplopende vergrijzing hoeft geen extra probleem met zich mee te brengen, indien we er als gezonde, vitale ouderen in slagen om onszelf deelgenoot van de oplossing te maken. Het aantal medewerkers in de thuiszorg mag weliswaar niet meer groeien, maar het aantal gezonde en vitale ouderen groeit gewoon met de vergrijzing mee.

  Henk Geene

 • Het voortraject is de oplossing

  07-08-2023 0 reacties

  Henk Geene is de bedenker van de Voorzorgcirkel. Hij publiceert regelmatig over Vergrijzing en Ouderenzorg. Voor hem is actieve deelname van ouderen in de zorg  voor ouderen een belangrijke sleutel voor de oplossing. Voor NLZVE schrijft hij in de komende maanden een aantal blogs op persoonlijke titel.

  In Nederland hebben we veel burgerinitiatieven, die zich bezig houden met ouderenzorg. Deze initiatieven opereren niet binnen de drie financiële zorgstelsels, zijnde de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en  de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Ze zijn actief buiten deze zorgstelsels om, beter gezegd ze gaan vooraf aan de drie zorgstelsels. Natuurlijk hebben ze raakvlakken en werken ze met de drie stelsels samen, maar ze hebben geen verantwoordingsplicht richting de drie stelsels. Ze kunnen vanuit de drie stelsels daarom ook niet ter verantwoording geroepen worden.

  Het werken buiten de stelsels heb ik ervaren als een verademing. Ik heb er vele uren in doorgebracht en geen enkele keer heb ik de druk van de stelsels op mij gevoeld. Het is bevrijdend om buiten de stelsels om te werken. Als je jarenlang binnen de stelsels gewerkt hebt en je gaat vervolgens buiten de stelsels werken, dan ervaar je pas hoe desastreus de uitwerking van wet- en regelgeving, van in beton gegoten protocollen en van een sterk overdreven verantwoordingsplicht is op je eigen persoon. Nú heb ik elke dag het gevoel dat elk uur dat ik aan de ouderenzorg besteed 100% effectief is. Er is nooit sprake van indirecte arbeid of van indirecte tijd.

  Niet alleen het huidige - demissionaire - kabinet, ook toekomstige kabinetten zullen niet de extra benodigde miljarden beschikbaar stellen voor thuiszorg en verpleeghuiszorg. Dit heeft onder meer te maken met omvangrijke, miljarden slurpende transities, die zich momenteel in onze maatschappij voltrekken. Denk maar eens aan alle kosten die de transitie naar een gasloze en CO2-loze maatschappij met zich meebrengt. Denk maar eens aan de transitie die zich momenteel in de agrarische sector voltrekt. Denk maar eens aan de extra miljarden die de komende decennia naar defensie zullen gaan als gevolg van het steeds verder vertroebelende wereldbeeld. En denk tenslotte aan de extra kosten als gevolg van de coronaproblematiek. In het Integrale Zorg Akkoord (IZA) is onlangs afgesproken dat het aantal werkenden in de zorg, dat nu 1 op de 6 werkenden is, niet mag toenemen. Tel uit je verlies.

  De ouderenzorg staat achter in de rij of je het leuk vindt of niet. Dat is onlangs nog uit onderzoek gebleken: het geld gaat primair naar de cure en dan pas naar de care. We zullen gezien worden als kostenpost en niet als productiefactor. Het is niet anders. Niets wijst er op dat de overheid de komende jaren de strenge toelatingscriteria voor opname in het verpleeghuis los gaat laten. Dat heeft ook geen enkele zin want het zou niet het bedoelde effect hebben, namelijk meer opnameruimte voor zeer zorgafhankelijke ouderen. Dat effect ontstaat niet en dat heeft maar beperkt met geld te maken. Het ontbreken van menskracht is hier bepalend: er zijn 80.000 à 100.000 vacatures in de zorg. 

  Zoals bekend gaat de vergrijzing tot 2040 nog verdubbelen. Dit betekent dat er dus ook een factor 2 meer thuiszorg en meer bedden nodig zijn, maar dat gaat onze overheid niet accorderen. Er komt geen extra personeel en er komen ook geen extra bedden bij. Maar een factor 2 betekent ook dat er sprake is van een verdubbeling van het aantal zorgafhankelijke ouderen richting 2040. Met andere woorden vergeleken met het huidige aanbod aan zorgafhankelijke ouderen vanuit de drie genoemde zorgstelsels, gaat het zorgaanbod aan de zorgafhankelijke ouderen met het oog op 2040 met factor 2 verdund worden: 3 douches per week wordt dan 1 douche per week. Zo letterlijk moet je dat nemen. De spoeling wordt dan wel erg dun. Er zal dus een hulp- en zorgstructuur ontwikkeld moeten worden naast de huidige, professionele hulp- en zorgstructuur vanuit de drie zorgstelsels.

  Dit kan mijns inziens slechts op één manier opgelost worden: de ontwikkeling van een sociale infrastructuur op vrijwillige basis in buurten, dorpen en wijken rond elke oudere. In Nederland zitten we dus in een fase dat de genoemde drie stelsels de gevolgen van de golf van vergrijzing niet meer op kunnen vangen. Alle bestuurders die binnen de drie stelsels actief zijn, spannen zich in om, samen met het Ministerie van VWS, de vacatures op te vullen. Dit zal hen niet lukken, enerzijds omdat die arbeidskrachten niet te vinden zijn en anderzijds omdat binnen het veld van de zorg het terrein van de ouderenzorg het minst geliefd is bij potentiële arbeidskrachten. Uit onderzoek is immers gebleken dat verpleegkundigen in opleiding grotendeels kiezen voor werken in een ziekenhuis en nauwelijks voor werken in de ouderenzorg. 

  We kunnen dus niet meer, zoals voorheen, onbeperkt vertrouwen hebben in de stelsels, ook niet als deze in de marge enigszins aangepast worden. Dit betekent dat we buiten de stelsels om oplossingen moeten bedenken. Dit wordt inmiddels door velen onderkend. Buiten de drie stelsels bevindt zich namelijk een reservoir van arbeidskrachten van ongekende omvang en als gevolg van de oplopende vergrijzing wordt dit reservoir steeds groter. Het betreft hier de gezonde, vitale ouderen in de leeftijd van 70-80 jaar. 

  We weten uit onderzoek dat ouderen elkaar graag helpen. Als we er in slagen om deze ouderen te laten inzien dat zij later, als ze zelf zorgafhankelijk worden, alleen maar hulp krijgen van gezonde leeftijdgenoten als zij zelf nu zorgafhankelijke ouderen gaan helpen, dan ontstaat er een samenredzaamheid van zorgafhankelijke ouderen enerzijds en helpende, gezonde en vitale ouderen anderzijds.

  De definitieve oplossing ligt dus op het terrein dat vooraf gaat aan de drie zorgstelsels en wel middels een massieve inzet van de gezonde, vitale ouderen richting de zorgafhankelijke ouderen. Wij ouderen zijn immers zelf het probleem en dat verplicht ons ook zelf bij te dragen aan de oplossing. Wij zijn de probleemdrager en we dienen onszelf te transformeren naar probleemoplosser.
  De oplossing van het probleem zit in het probleem.

 • Vergrijzing en ouderenzorg: stip op de horizon

  24-07-2023 0 reacties

  Henk Geene is de bedenker van de Voorzorgcirkel. Hij publiceert regelmatig over Vergrijzing en Ouderenzorg. Voor hem is actieve deelname van ouderen in de zorg  voor ouderen een belangrijke sleutel voor de oplossing. Voor NLZVE schrijft hij in de komende maanden een aantal blogs op persoonlijke titel.

  De vergrijzing van Nederland en de gevolgen daarvan voor ons allemaal, zijn sinds kort wekelijks een item in de landelijke media. Het dringt door bij de mensen dat we met nog een nieuwe crisis erbij te maken hebben.  

  Op steeds meer plaatsen in het land worden initiatieven genomen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Dit is hard nodig omdat het personeelstekort in de thuiszorg jaarlijks zal toenemen. Met name thuiswonende ouderen zullen dit aan den lijve gaan ervaren. 
  In 2021 ontwikkelde ik het concept van de “voorzorgcirkels”. Centraal in de voorzorgcirkels staan twee elementen: gezonde vitale ouderen helpen zorgbehoeftige ouderen en hulpvraag en hulpaanbod worden in onderling overleg op elkaar afgestemd. Op dit moment ontstaan er in Nederland interessante varianten op de voorzorgcirkels. Twee voorbeelden wil ik hier schetsen.

  In een dorp van 17.000 inwoners  Brabant heeft de plaatselijke zorgcoöperatie een “zorgcirkel voor kortdurende hulp” opgericht. Inwoners kunnen hulp krijgen voor een maximale periode van een maand.  De hulp wordt gegeven door leden van de zorgcoöperatie die bereid zijn minimaal  één dag per maand beschikbaar te zijn voor de hulpvrager. Veertig leden hebben zich aangemeld. Beschikbaar zijn wil hier zeggen dat de hulpvrager wel dan niet een beroep doet op de hulpverlener. De hulpvrager weet in ieder geval dat er elke dag iemand beschikbaar is. Het is een prachtig initiatief.
  In een ander dorp heeft men een telefoondienst opgericht. Mensen in het dorp die hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de telefoondienst. Zeven inwoners hebben zich bereid verklaard om een dag per week de telefoondienst te bemensen. Dertig andere inwoners hebben  zich aangemeld als hulpverlener en hun hulp is geïnventariseerd. Degene die de telefoondienst bemenst, koppelt de hulpvraag aan de hulpverlener. Ook dit is een prachtig initiatief.

  Een paar zaken  in deze twee initiatieven vallen op als je ze vergelijkt met de voorzorgcirkels. Beide initiatieven laten zien dat de initiatiefnemers een voorzichtige start maken. Het gaat in beide gevallen om kleine, eenvoudige hulpvragen. Als start is dit een goed uitgangspunt. Beter voorzichtig beginnen dan  afschrikken met zware verzorgingsafspraken met hulpbehoeftigen. Ook is het prima om met directe hulpvragen te starten in plaats van met voorzorgsmaatregelen. 
  In het geval van voorzorgcirkels is er sprake van een preventieve actie: men treft maatregelen “voor het geval dat”, uit voorzorg dus. Als je de 80 gepasseerd bent, ben je kwetsbaarder dan wanneer je 50 bent. Er kan je zomaar plotseling iets overkomen. Hetzelfde geldt voor hulp i.p.v. zorg. De voorzorgcirkel heet mede zo, omdat het zorgen voor elkaar en zorg hebben om elkaar centraler komt te staan naarmate  je ouder wordt.

  Het aantal zorgafhankelijke ouderen gaat als gevolg van de vergrijzing verdubbelen, terwijl er geen thuiszorg personeel bij zal komen. Dat betekent een verschraling van de thuiszorg. Als ouderen moeten we ons dus voorbereiden op zorgtaken: iemand helpen om steunkousen aan te trekken, ouderen uit en in bed helpen, iemand naar het toilet brengen etc. Als je wilt weten wat er op ons afkomt, dan moet je kijken naar de laatste 2 jaar van het leven van ouderen. Dan wordt duidelijk wat ouderen zelf niet meer kunnen en wat wij als gezonde, vitale ouderen over moeten nemen.  Dat is de stip op de horizon. Daarop zullen we moeten voorsorteren. De puur lichaamsgebonden zorg zal voorlopig nog wel door de thuiszorg gedaan worden, maar al het andere zullen wij in onderling overleg over moeten nemen. Het is niet anders.

  Henk Geene

 • De maand van ... Jan Smelik | November 2021

  10-12-2021 0 reacties

  November begon met een bezoekje aan onze dorpsfysiotherapeut vanwege rugklachten (tja, we worden allemaal een dagje ouder ...). De dag erna een overleg met de dorpsondersteuner en de zorgcoördinator van Austerlitz Zorgt, samen met mijn beoogde opvolger als voorzitter, Charles Laurey. Heel nuttig om de klokken weer eens gelijk te zetten. En ook wel weer grappig als je bedenkt dat de dorpsfysio en onze dorpsondersteuner één en dezelfde persoon zijn!


  Lezing Thorbeckebijeenkomst
  Op vrijdag 5 november was ik uitgenodigd om op de Universiteit Leiden te reflecteren op een essay van Esmée Driessen dat verschenen is in het boek Juridische vragen in het sociaal domein. Zij betoogt hierin dat partijen als NLZVE pleiten voor populatiebekostiging, maar dat die bekostigingsvorm helemaal niet zo gunstig is voor bewonerscollectieven. Het gebrek aan schaalvoordelen, de zwakke positie in tenders en de vele valkuilen in de samenwerking met de gemeente maken dat bewonerscollectieven in haar ogen weinig kans maken om als uitvoerende partij te worden gekozen. Mijn reactie hierop was dat dit zeker opgaat in het huidige paradigma van marktwerking, aanbestedingsprocedures, winner takes all en controledrang vanuit de budgethouder. Maar NLZVE en anderen pleiten al langer voor een nieuw paradigma: een ecosysteem op basis van een nieuwe kernwaarde: gezondheidswinst en -rendement. Wijkpartners, inclusief bewoners, nemen hierbij gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de gezondheid van de inwoners. Hiervoor is populatiebekostiging eigenlijk een voorwaarde.

  ’s Avonds met mijn Sandra lekker gegeten in het centrum van Leiden (weet je nog dat je gewoon ’s avonds in een restaurant mocht?) en de volgende ochtend op de fiets naar Amsterdam voor het klimaatprotest.

  Kwaliteitsraad
  Ik weet niet of ik hier al eerder over geschreven heb, maar ongeveer elke zes weken is er een vergadering van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland. Deze bestaat uit tien onafhankelijke raadsleden - waaronder ik dus - die gezamenlijk het Zorginstituut van advies dienen over de kwaliteit van zorg. De raad toetst door het veld gemaakte kwaliteitsstandaarden en indien nodig kan doorzettingsmacht worden ingezet, wat zoveel betekent als: als jullie er niet uitkomen, dan beslissen wij wel. Bekend voorbeeld hiervan is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
  Op 11 november vergaderden we eindelijk weer eens fysiek in Utrecht. We hebben onder andere gesproken over de coronacrisis en de gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de kwaliteit op de intensive care. En we kregen te horen wie de nieuwe voorzitter wordt: Floortje Scheepers, die al raadslid was. Ik ben hier heel blij mee, omdat zij, net als de vorige voorzitter Jan Kremer, open staat voor vernieuwing.

  MAEX Impuls Zorgzame Gemeenschappen
  Tijdens de eerste week van november liep de inschrijvingsperiode van de MAEX Impuls Zorgzame Gemeenschappen. Hiermee kunnen lokale zorginitiatieven op een heel makkelijke manier een eenmalig bedrag ontvangen om hun organisatiekracht te versterken, een onderdeel waar normaal moeilijk ondersteuning voor te krijgen is. De subsidie maakt deel uit van het programma Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligerswerk van VWS, ik schreef hier al eerder over.
  Op vrijdag 12 november kregen we van de mensen van de MAEX een overzicht van alle bijna 100 aanvragen om te beoordelen. Dat hebben Nanneke van der Heijden en ik samen gedaan, met waar nodig overleg met regiocoördinatoren. Dinsdag 16 november hebben we alle twijfelgevallen met MAEX doorgenomen. Uiteindelijk zijn er 32 aanvragen gehonoreerd, voor een totaalbedrag van een kleine 80.000 euro. De initiatieven ontvingen op 17 november hiervan bericht en op 20 november stond het geld op hun rekening. Zo snel kan het gaan!

  Nieuwe voorzitter voor NLZVE!
  De bestuursvergadering van 17 november stond in het teken van de kennismaking met Mike Leers. Hij is bereid om het voorzitterschap van NLZVE op zich te nemen. Op de pagina Wie zijn wij? kun je meer over hem lezen, maar in het kort: hij pas heel goed in het profiel dat wij voor deze functie hadden opgesteld. Dus het bestuur heeft hem volmondig aanbevolen aan de ledenvergadering, die op 25 november de formele benoeming van Mike heeft bekrachtigd.
  Ik kijk uit naar de samenwerking met Mike. Eén ding hebben we alvast gemeen: we houden allebei van vakantiefietsen. Hoewel ik vergeleken met hem een beginner ben, die nog niet verder is gekomen dan onze buurlanden. Mike gaat met enige regelmaat fietsen in landen als Cambodja ...

  Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een bestuurslid: Gertrude van Driesten. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de besluitvorming rond onze kernwaarden en de strategie voor de komende jaren. Gertrude, bedankt!

   

   

 • De maand van ... Jan Smelik | Oktober 2021

  04-11-2021 0 reacties

  Oktober was de maand waarin (bijna) alles weer mocht. Maar ook de maand waarin het coronatoegangsbewijs  zijn intrede deed. In Austerlitz leidde dit tot behoorlijk wat discussie. Wat mag wel en wat niet in het dorpshuis? En welk belang heeft voorrang: dat iedereen kan meedoen - ook mensen die die niet gevaccineerd willen (of kunnen) worden - of de angst van kwetsbare mensen om besmet te worden door ongevaccineerde dorpsgenoten? Ik vind het uiterst ingewikkeld en heel lastig om dit in harmonie op te lossen. En om mijn persoonlijke standpunt ondergeschikt te maken aan de opinie van de meerderheid.

  Tijdens de herfstvakantie was ik een weekje in Spanje, nog even genieten van mooi nazomerweer in de prachtige stad Segovia. Daarom een vrij kort verslag dit keer.

  NACIC
  Ik was gevraagd om te spreken tijdens de plenaire openingssessie van de North American Conference on Integrated Care. Online natuurlijk. De keynote werd gegeven door een goede bekende in de wereld van de commons en uitvinder van de ABCD-methode: Cormac Russell. Wat een inspirerende man is dat! Hopelijk kunnen we hem eens naar Nederland halen.

  Kennismakingsavond bewoners Hart van Austerlitz
  Diezelfde avond kon eindelijk een ontmoetingsavond plaatsvinden met en voor de bewoners van het Hart van Austerlitz. Die wonen er al meer dan een jaar! Het was een heel gezellige en informatieve avond, die door een kleine 50 bewoners, jong en oud, werd bezocht. Marianne en ik waren namens Austerlitz Zorgt aanwezig om aan de bewoners te vertellen wat zij van ons kunnen verwachten en om te inventariseren welke verdere wensen er leven.

  GideonsB
  Op 7 oktober bezocht ik een bijeenkomst met een bont gezelschap op initiatief van GideonsB, een club van zorgbestuurders die een andere benadering kiezen dan de gebruikelijke. In plaats van 'van A naar A+' (dezelfde dingen beter gaan doen) 'van A naar B' (écht veranderen, naar plan B dus). Zij zien in de enorme groei van burgerinitiatieven een duidelijke indicatie van behoefte en urgentie. De vraag is: kunnen we de krachten bundelen? Een goed begin, wordt vervolgd.

  Inspiratiemiddag Zorgzame Gemeenschappen
  De laatste week van oktober stond grotendeels in het teken van de voorbereiding van de Inspiratiemiddag Zorgzame Gemeenschappen, die Nederland Zorgt Voor Elkaar samen met KNHM foundation en Triodos Bank organiseerde. Door de komst van Koning Willem-Alexander moest de middag van minuut tot minuut gepland worden, in overleg met de Dienst Koninklijk Huis, de Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. En vervolgens natuurlijk weer afgestemd met het organiserend comité. Maar het resultaat was geweldig! Ongeveer 100 actieve bewoners uit het hele land waren aanwezig om in workshops ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Wij waren te gast in het prachtige kantoor van de Triodos Bank te Driebergen. Jitske Kramer gaf een cabareteske, maar inhoudelijk heel rijke voordracht. Het voorzitterschap werd op professionele en charmante manier ingevuld door Tine de Moor. Een memorabele middag, waarvan ik nog dagen moest bijkomen. Gelukkig was het op een vrijdagmiddag!

 • De maand van ... Jan Smelik | September 2021

  14-10-2021 0 reacties

  De maand september stond in het teken van gedeeltelijke terugkeer naar de situatie van vóór corona. Opeens had ik weer fysieke vergaderingen, van de Kwaliteitsraad onder andere, maar ook nog steeds veel digitale besprekingen. Dit zal ook wel zo blijven, digitaal als het kan, fysiek als het moet.


  (Voor)zorgcirkels

  Op 2 september had ik een online ontmoeting met Henk Geene. Hij heeft in zijn woonomgeving, het land van Cuijk, een prachtig project opgezet, waarbij groepen ouderen elkaar helpen. Hij noemt dat voorzorgcirkels, of, als er wat meer zorg nodig is: zorgcirkels. Henk stelt: “75- helpt 75+, het is beter een sociale structuur te ontwerpen die bijdraagt aan het voorkómen van ‘losse probleemvelden’ als eenzaamheid, dan dat meerdere versnipperde initiatieven rondom verschillende probleemvelden worden opgezet”. Een goed functionerende (voor)zorgcirkel kan tijdig een probleem signaleren en in de samenwerking tussen inwoners en zorg- en welzijnsprofessionals zoeken naar de meest adequate oplossing. Het doel is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zodat het eigen netwerk in stand wordt gehouden.

  Mijn idee is dat dit met name in wijken waar niet zo snel een bewonerscollectief van de grond komt een heel goed concept is. Het lijkt een beetje op de broodfondsen, waarin een groep ondernemers bij ziekte voor elkaars inkomen zorgt.

  Overleg met VWS

  Eind 2021 eindigt de projectsubsidie van VWS waarmee NLZVE haar activiteiten bekostigt. In september is enkele keren overleg geweest over de voortzetting van de subsidie in 2022 en verder. Hopelijk komen we hier snel uit, zodat we ook aan het team zekerheid kunnen bieden dat we door kunnen gaan met ons werk.

  MAEX Zorgzame Gemeenschappen

  Ook diverse besprekingen met de mensen van MAEX. We sturen aan op een intensieve samenwerking, waarbij de kaart van zorgzame gemeenschappen in de MAEX-omgeving kan worden opgenomen. Daarnaast is MAEX onze partner in de Impuls Zorgzame Gemeenschappen (zie hierna).

  Maatschappelijke stimulering vrijwilligers in hulp, zorg en dienstverlening

  Hier heb ik al eerder over geschreven, maar begin van deze maand konden we echt van start met het organiseren en verdelen van deze subsidie. De subsidieaanvragen van de regionale netwerken is in september besproken, hier en daar aanpassingen aan subsidievragers voorgelegd, en we hebben veel regionale netwerken blij kunnen maken met het door hen aangevraagde bedrag. In oktober gaan we verder met de subsidie voor lokale initiatieven, de MAEX Impuls Zorgzame Gemeenschappen.

  Brochure Dorpsondersteuner

  Diverse vergaderingen tussen NLZVE en Vereniging van Kleine Kernen Limburg om te komen tot de definitieve tekst en layout van onze gezamenlijke brochure over de dorpsondersteuner.

  De dorpsondersteuner is niet meer weg te denken uit onze gemeenschappen. In de brochure lees je wat een dorpsondersteuner doet, wat er de voordelen van zijn en waar je rekening mee moet houden als je met een dorpsondersteuner wilt gaan werken.

  We zijn erg blij met het resultaat! Download hier 'De dorpsondersteuner'

  Op 1 oktober vond de eerste landelijke Dag van de Dorpsondersteuner plaats, maar daarover dus volgende maand meer….

  Maatschappelijke Expertgroep Ouder Worden 2040

  De komende 20 jaar veroudert onze samenleving enorm. Dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Hiermee worstelen we met z’n allen. Hoe wonen en werken we in 2040? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen?

  Vele partijen denken hierover mee in het programma Ouder Worden 2040. Ik ben gevraagd om mee te doen aan de Maatschappelijke Expertgroep, een breed samengestelde denktank. Op 20 september bespraken we een drietal toekomstscenario’s die door BeBright, het adviesbureau dat het programma uitvoert, waren opgesteld. Herkenbare scenario’s, waar in twee van de drie bewonerscollectieven een grote rol spelen. In de komende maanden worden deze scenario’s verfijnd en uitgewerkt en deze dienen als leidraad voor de vraag: hoe verder?

  Wordt vervolgd.

  Apotheekhoudende huisartsen

  Ook actueel: het voortbestaan van apotheekhoudende huisartsen wordt bedreigd. Meer dan een miljoen Nederlanders zijn voor hun huisartsenzorg afhankelijk van een apotheekhoudende huisartspraktijk, vooral op het platteland. Maar voor deze kleine praktijken wordt het steeds lastiger om aan de eisen te voldoen die zorgverzekeraars aan hen stellen. Met het verdwijnen van huisartspraktijken staan ook andere (zorg)voorzieningen in dorpen onder druk.

  Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen zijn we bezig met het schrijven van een manifest om voor deze situatie aandacht te vragen.

   

 • De maand van ... Jan Smelik | Juli en augustus 2021

  13-09-2021 0 reacties

  Juli en augustus zullen we ons herinneren als nogal kille en regenachtige maanden, met als ‘hoogtepunt’ het Dansen met Jansen-debacle. Of toch de soap van de kabinetsformatie? In elk geval was deze periode niet zo bevorderlijk voor het vertrouwen in onze overheid.

  Groningen
  De maand juli begon met een werkbezoek aan Groningen. Dat vond plaats in Kloosterburen, waar ik samen met Luit Hummel, onze helpdeskadviseur voor Noord-Nederland, te gast was in het Olde Heem bij ons bestuurslid Anne Hilderink. Wat een prachtige omgeving en hoe mooi om te zien hoe de dorpscoöperatie Klooster en Buren zorg, wonen, welzijn, erfgoedbeheer en voedsel met elkaar combineert!

  Ook kennisgemaakt met Rik van Niejenhuis, de nieuwe directeur van Groninger Dorpen. Een daadkrachtige én aimabele man met een enorm netwerk in zowel provincie als stad.

  Masterclass Zorg & Wonen
  Op 7 juli gaf ik een workshop tijdens de Masterclass Wonen en Zorg voor bestuurders van zorginstellingen en woningcorporaties. Kern van mijn verhaal: met intensieve betrokkenheid van bewoners kan je pas echt levensloopbestendig ontwikkelen en een wijk laten ontstaan op basis van samenredzaamheid.

  De demografische ontwikkelingen zorgen voor een toenemende druk op ons zorgstelsel. In 2040 zijn er twee keer zoveel ouderen als nu. Dit zal grote gevolgen hebben voor de vraag naar zorg, ondersteuning en passende huisvesting. Bij ongewijzigd beleid moet in 2040 een kwart van de mensen in de zorg werken om aan de vraag te voldoen. De vraag is gerechtvaardigd in hoeverre het huidige zorgstelsel ons voldoende mogelijkheden zal bieden om deze groei te realiseren. Moeten we überhaupt het heil wel verwachten van het systeem? Of is het wellicht beter om burgers in de gelegenheid te stellen de zorg en ondersteuning van ouderen in hun wijk of dorp te organiseren? De vraag stellen is hem beantwoorden.

  Stadsdorpen Amsterdam
  Tot onze vreugde zijn de samenwerkende Amsterdamse Stadsdorpen ook lid geworden van NLZVE. Op 8 juli reisde ik af naar onze hoofdstad en sprak uitgebreid met Peter Zijlema, voorzitter van Stadsdorp Westerpark, en Jacques Allegro, nestor van de Stadsdorpen en één van de grondlegger van onze beweging.

  Dagje hei
  Medio juli vond een heidag plaats waarop we met het bestuur van gedachten hebben gewisseld over de strategie voor de komende jaren. Toch mooi hoe je via een schijnbaar chaotisch proces toch tot een rode draad kunt komen. De uitkomsten ervan zijn inmiddels met de leden en de medewerkers besproken. Volgende stap: overleg met het ministerie van VWS. Dan uitwerken tot een subsidieaanvraag voor de komende jaren.

  Groeiplan ‘Versterking Gemeenschapskracht’
  Tijdens de vakantie kwam een mail binnen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het Groeiplan dat wij voor de zomer hebben ingediend voor het Nationaal Groeifonds. Niet geheel onverwacht betrof dit een afwijzing. Letterlijke tekst: “We hebben uw groeiplan met veel interesse gelezen, maar uw groeiplan wordt helaas niet betrokken bij het ontwikkelen van voorstellen door ons of door een ander ministerie.”

  Heel jammer natuurlijk, maar we laten het hier niet bij zitten. Ten eerste gaan we natuurlijk nog vragen waarom men ons plan niet ziet zitten. En we kunnen later, nadat de Instellingswet Nationaal Groeifonds is aangenomen, ons voorstel direct indienen bij het Nationaal Groeifonds.

  In elk geval hebben we in korte tijd een groot aantal organisaties achter ons plan gekregen, wat een goede kiem is voor verdere samenwerking.

  Maatschappelijke stimulering vrijwilligers in hulp, zorg en dienstverlening
  Een mond vol, maar het gaat hier om een subsidiepakket van het ministerie van VWS voor vrijwilligersorganisaties om de activiteiten na de coronacrisis weer een boost te kunnen geven. NLZVE is een van de vrijwilligersorganisaties die deze subsidie ontvangen met het doel de bewonerscollectieven in ons land te ondersteunen. In juli en augustus zijn al plannen door de regionale netwerken – de leden van NLZVE – ingediend. In het najaar wordt in samenwerking met de MAEX een Impuls uitgezet onder lokale bewonerscollectieven. We wachten nog even op formeel groen licht vanuit het ministerie, maar dan kunnen we vol aan de slag! De plannen moeten namelijk dit jaar nog (grotendeels) worden uitgevoerd.

  Vakantie
  Eind juli begon mijn vakantie, waar ik wel aan toe was. Deze heb ik samen met mijn Sandra grotendeels op de fiets doorgebracht in Denemarken. Aanrader!

   

 • De maand van ... Jan Smelik | Juni 2021

  12-07-2021 0 reacties

  Juni was voor mij een relatief korte werkmaand vanwege een weekje fietsen naar Texel, maar dat zou je aan deze column niet aflezen. Enfin, het meest bijzondere van de afgelopen maand was wel dat er voor het eerst weer fysieke bijeenkomsten plaatsvonden, hoewel het gros nog digitaal was. Maar heerlijk om af en toe eens niet de hele dag achter een scherm te zitten!

  Ella Vogelaar Academie nu echt in de lucht!
  De eerste webinars van de Ella Vogelaar Academie zijn in juni opgenomen en staan online, inclusief mijn eigen verhaal over Duurzame Ouderenzorg. In een half uur geef ik een overzicht van de ontwikkelingen in de zorg voor onze ouderen inclusief,  hoe kan het ook anders, een beschrijving van de rol van de samenleving zelf. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn: het webinar staat online. En als je de moeite zou willen nemen om feedback te geven – het is voor mij ook de eerste keer - ... dan graag!

  Expertmeeting brede monitor burgercollectieven
  Op 9 juni vond een digitale bijeenkomst plaats met experts en onderzoekers over de mogelijke opzet van een brede monitor burgercollectieven. Dit is een onderzoek met als doel de omvang en de maatschappelijke en economische waarde van de beweging van lokale burgercollectieven in kaart te brengen. De monitor biedt een integraal inzicht over alle domeinen heen en legt de basis voor de erkenning dat onze beweging hard nodig is om de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden en om duurzame brede welvaart te realiseren.
  Het idee van de brede monitor is ontstaan naar aanleiding van gesprekken met het SG-overleg - zeg maar de topambtenaar van elk ministerie - met een coalitie van landelijke organisaties van georganiseerde burgers. Nnaast NLZVE zijn dat LSA bewoners, LVKK, Energie Samen, Cooplink en MAEX. Deze coalitie heeft tevens een position paper geschreven.

  Dialoogbijeenkomst Kwaliteitsraad
  Direct daaraan voorafgaand – pfff, sommige dagen…. – was een eveneens digitale dialoogbijeenkomst over passende zorg, georganiseerd door de Kwaliteitsraad waarvan ik deel uitmaak. Los van wat technische problemen was het een leerzame bijeenkomst met een breed scala aan deelnemers. Vanzelfsprekend heeft ondergetekende ervoor gezorgd dat de stem van de georganiseerde burger goed vertegenwoordigd was, waaronder twee bestuursleden van NLZVE!

  Maatschappelijke Expertgroep Ouder Worden 2040
  Ouder Worden 2040 is een landelijk programma in opdracht van VWS waarin wordt samengewerkt om een maatschappelijk gedragen visie en veranderagenda voor de toekomst van het ouder worden in Nederland te formuleren. Voor deze brede maatschappelijke dialoog wordt gebruik gemaakt van toekomstscenario’s. Met deze scenario’s kunnen we verkennen welke nieuwe antwoorden mogelijk en wenselijk zijn. Eén van de groepen die hiervoor zijn samengesteld is de maatschappelijke expertgroep, die bestaat uit kenners en doeners van veel verschillende pluimage. Ik maak hiervan deel uit, samen met enkele ‘bondgenoten’, zoals Jitske Tiemersma (KNHM) en Peter Boerenfijn (Habion). Ook hier moet het geluid van de burger natuurlijk stevig doorklinken! Op 17 juni vond de tweede sessie plaats, een flink lange online meeting (vijf uren!), maar heel goed georganiseerd door BeBright, en met voldoende pauzes gelukkig. Tijdens deze sessie werden drie maatschappijbeelden besproken, als basis voor de te ontwikkelen scenario’s. Na de zomervakantie gaan we verder met de scenario’s, ik ben razend benieuwd.

  Meer wel
  Ik schreef al eerder over het boek Meer wel van De Publieke Zaak. Hieraan hebben meer dan 150 mensen meegeschreven, onder eindredactie van Mickey Huibregtsen. Het boek is op 28 juni gepubliceerd en is gratis online te lezen. Echt een aanrader!

  Brochure dorpsondersteuner
  Met de VKKL en de NLZVE helpdesk zijn we bezig een brochure te schrijven over de dorpsondersteuner (of buurtassistent, of welke naam deze ook heeft). De tekst is vrijwel klaar; in de zomer vindt de lay-out en het drukwerk plaats en in september organiseren we een bijeenkomst met dorpsondersteuners uit het hele land – en hun ‘managers’ - om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. En om de kersverse brochure uit te reiken aan de eerste dorpsondersteuner van ons land...

   

   

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen